ἐπισκέπτομαι


ἐπισκέπτομαι
σκέπτομαι / ἐπι|σκέπτομαι глядеть, рассматривать; выверять (ср. скептический)

Древнегреческо-русский учебный словарь. - С-П.: "Нотабене". 1997.